امور حسابداری و انبارداری 

تنظیم دفاتر قانونی

ارسال لیست مالیات برحقوق

اخذ معافیت های مالیاتی

راه اندازی سیستم انبار و قیمت تمام شده

تهیه صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان و…)

ارسال اظهارنامه مالیاتی فصلی

ارسال گزارشات فصلی

کنترل ، نظارت و تهیه گزارش اطلاعات مالی

استقرار سیستم مالی و حسابداری

جمع آوری اطلاعات به صورت روزانه

سامان دهی حسابهای معوق