اخذ معافیت های مالیاتی

جمع آوری مستندات

شرکت در جلسات هیات حل اختلاف

حل و فصل دعاوی مالیاتی

اخذ مفاصاحب

مشاوره،دفاع و تعدیل مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده